Peruskoulu
Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen ohjaaminen sai paljon huomiota ILOn eri opintojaksoissa. Osallistujat tarkastelivat erilaisia kirjoittamisen opetuksen lähestymistapoja, kokeilivat niitä luokissaan ja saivat lisää ideoita toisiltaan. Työskentelyä ohjasi näkemys siitä, että kirjoittaminen on kimppu taitoja, joissa voi harjaantua ja joiden tutkiminen vaatii rohkeutta ja sopivia tilanteita. Nykymaailmassa tarvitaan monenlaisia kirjoitustaitoja, ja kirjoitustaidon opettaminen on edelleen koulun tärkeitä tehtäviä. Kirjoitustaitoinen oppilas pystyy ajattelemaan, oppimaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään kielitaitonsa avulla. 

Huomiota sai myös kirjoittamiseen kannustavan oppimisympäristön rakentaminen. Oppilaan toimijuutta vahvistava kirjoitustaito rakentuu sitä arvostavassa yhteisössä. Kirjoitusmyönteinen kulttuuri tukee kirjoittamista ja palkitsee siitä. Kirjoittaminen edellyttää riskinottoa, joten ilmapiirin tulisi olla turvallinen ja luottamukseen perustuva. Kirjoittaminen edellyttää omien ajatusten ja tuntemusten paljastamista, joten oppilaalle tulisi rakentua käsitys siitä että juuri hän omine äänineen on arvokas ja häntä halutaan kuulla. Kirjoittamisen tulisi tuntua tärkeältä, siltä että on jotain sanottavaa. Siksi kirjoittamisen opetuksen tulisi kytkeytyä oppilaille merkityksellisiin ja mielekkäisiin kokemuksiin. Jos oppilaalle rakentuu kokemus siita, etta kirjoittamalla hän voi edistää itselleen tärkeitä asioita, myöhemmälle oppimiselle on rakennettu kestävä pohja. 

Kirjoittamisen ohjaaminen vaatii opettajalta niin ryhmän tuntemusta kuin jämäkkää ymmärrystä siitä, kuinka rakentaa oppilaille merkityksellisiä kirjoitustilanteita. Siksi kirjoittamista ei voi eikä kannatakaan yrittää opettaa vain yhdellä tapaa. Kirjoittamisen opettaja ohjaa niin oppilaan ajattelua, kielenkäytön taitoja kuin ryhmääkin kirjoittamisen ympäristönä. Kirjoittaja tarvitsee ensinnäkin ideointikykyä, luovuutta ja ilmaisurohkeutta. Sen lisäksi hän tarvitsee monenlaisia kielellisiä resursseja, ymmärrystä tekstilajeista ja niiden tavoitteista, mentoritekstejä kirjoittamisen virikkeeksi sekä kirjoitetun kielen tuottamisen taitoja. Ryhmästä kirjoittaja taas saa tuekseen lukijoiden yhteisön, työskentelyään tukevaa palautetta sekä tuntumaa siitä, kuinka kirjoittamalla vaikutetaan ympäröivään maailmaan. 

Alasivut
Kirjoittamisen tukeminen: aktivoivia lähestymistapoja lukemisen ja kirjoittamisen tukemiseen
Kirjoittamisen menetelmät:  sadutuksen ja sanataiteen yksittäisiä sovelluksia
Kirjoittamisen työpaja: laajempia oppimiskokonaisuuksia